Electro Harmonix 12AY7/6072 Preamp Tube.

Electro Harmonix 12AY7/6072 Preamp Tube.

Electro Harmonix 12AY7 Preamp Tube.

  • Price: $10.00

Electro Harmonix 6SN7 Preamp/Driver Tube.

Electro Harmonix 6SN7 Preamp/Driver Tube.

Electro Harmonix 6SN7 Preamp/Driver Tube.

  • Price: $12.00